یاس سپیدوش

آمینو اسیدها

آمینو اسیدها

اسید آمینه در شیمی به هر ملکولی که شامل گروه‌های کاربردی آمینه و کربوکسیلیک اسید است گفته می‌شود. اسید آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین است.یاس سپیدوش