یاس سپیدوش

کارامل ها

کارامل ها

کارامل ها از فرآیند حرارت دادن کربوهیدرات ها با حضور یا بدون حضور اسید ها و قلیاها ، ترکیبات آمونیوم و یا سولفیت به دست می آیند. نسبت به فرآیند تولید کارامل با هر یک از مواد ذکر شده کارامل به انواع مختلف تقسیم میگردد.یاس سپیدوش