یاس سپیدوش

اولئورزین

اولئورزین
اولئورزین ها در نتیجه استخراج از انواع ادویه، توسط استخراج با حللال بدست می آیدند. این عصاره های متمرکز شامل تمام اجزای سازنده عطر، طعم می باشد و آن را روغنهای فرار صمغی نیزمی نامند . با پردازش دقیق اولئورزین ها می توانید مشخصات کامل عطر و طعم از از ادویه خام با انتشار سریع تر از عطر و طعم ارائه داد و این عصاره ها 100% طبیعی و عاری از هرگونه آلودگی می باشد و مدت ماندگاری اولئورزین ها نسبت به ادویه خام یا پودر آن بسیار بالاتر رطوبت به خود جذب نمی کند و مقدار مصرف آن نسبت به ادویه خام بسیار پایین می باشد و فضای ذخیره سازی کمتر مورد نیاز و از نظر اقتصادی از ادویه خام مقرون  به صرفه تر می باشد .


یاس سپیدوش